• „Imam pravo“ Kruševac
  • „Imam pravo“ Kruševac
  • „Imam pravo“ Kruševac
  • „Imam pravo“ Kruševac

Nazad na stranu sa aktivnostima...


„Imam pravo“ Kruševac

U okviru projekta „Podrška komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika „edukativni tim -Mihailo Gordić, Slađana Gordić, Ivana Bućko, Vera Jovanović i Desanka Žižić je održao radionicu „ Imam pravo“ u Kruševcu 6. oktobra za korisnike znakovnog jezika. Radionica je održana na znakovnom jeziku i prisustvovalo je  26 gluvih i nagluvih korisnika znakovnog jezika.

7. oktobra u prostorijama Osnovne organizacije gluvih i nagluvih Kruševca, tim je održao prezentaciju o značaju prevodilačkog servisa  čujućim osobаmа koje su u kontаktu sа gluvim osobаmа (predstavnici nNcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje, predstavnici drugih orgаnizcija osobа sа invаliditetom, zaposleni u zdrаvstvenim ustаnovama i sl.). Prisustvovаlo je 13 osobа.

Nakon prezentacije , angažovani  u Prevodilačkom servisu, sekretarka organizacije  i tumači  su se putem sastanka upoznali sa radom Prevodilačkog servisa  u Beogradu i na taj način sa timom prodiskutovali o najvećim izazovima sa kojima se Servis susreće.