• Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika
  • Obuka tumača srpskog znakovnog jezika

Nazad na stranu sa novostima...


Najava događaja: Realizacija projekta „Obuka tumača srpskog znakovnog jezika“

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) od 12. do 14. juna 2015. godine realizuje trodnevnu vikend obuku za tumače srpskog znakovnog jezika.

Obuka će biti realizovana u Trening centru Vojvođanske banke na Paliću koja je, zajedno sa Ministarstvom za rad, zaopšljavanaje, boračka i socijalna pitanja, Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom, jedan od donatora ovog projekta.

Program obuke će se baviti temom „Etičke dileme i profesionalno ponašanje: kritičke perspektive“, a vodiće ga sertifikovani trener za tumače znakovnog jezika i tumač italijanskog znakovnog jezika Marinela Salami.

Pomenutu obuku će pohađati 15 tumača znakovnog jezika iz različtih gradova širom  Republike Srbije (Novi Sad, Beograd, Valjevo, Čačak, Kragujevac, Kosovska Mitrovica) koji su angažovani u Prevodilačkim servisima za znakovni jezik koji postoje pri lokalnim organizacijama gluvih i nagluvih osoba i koji se svakodnevno bave pružajnjem usluga prevođenja sa i na srpski znakovni jezik.

Ciljevi ovog projekta su: razvijanje svesti o profesiji tumača među samim tumačima, pružanje prevodilačkih usluga visokog kvaliteta, poboljšanje položaja gluvih osoba kroz ostvarivanje prava na komunikaciju na maternjem jeziku i formiranje teritorijalno rasprostranjene mreže kvalifikovanih tumača znakovnog jezika.

Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima Osoba sa invaliditetom, koju je Republika Srbija ratifikovala, prepoznaje lingvistička prava zajednice Gluvih, garantuje pravo na interakciju na znakovnom jezku, kao i potrebu za kvalifikovanim tumačima znakovnog jezika. Stoga je obuka tumača neophodan je korak u tom pravcu.