• Dan gluvih 2014
  • Dan gluvih 2014
  • Dan gluvih 2014
  • Dan gluvih 2014

Nazad na stranu sa novostima...


“Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo”

Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika– ATSZJ, sprovodi pojekat «Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo» uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava i privatnih fondova Centra za orijentaciju društva - COD.

Cilj projekta je da se unaprede kapaciteti i osnaže članovi zajednice Gluvih u Srbiji kako bi aktivno i pod jednakim uslovima učestvovali u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou. 

Projekat se sprovodi na nacionalnom nivou, sa direktnim projektnim aktivnostima u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Leskovcu i Paraćinu. 

U Republici Srbiji ne postoji Zakon o upotrebi srpskog znakovnog jezika iako je njegova izrada započela još 2009. godine. Usled nedostatka odgovarajućeg zakonskog okvira, zajednica Gluvih je izložena različitim formama diskriminacije i nije u dovoljnoj meri uključena u širok spektar društvenih procesa na jednakim osnovama. 

UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom definiše znakovni jezik i izjednačava ga sa govornim jezicima. Zajednici gluvih je zagarantovano pravo na informisanje na znakovnom jeziku i pravo da na jednakim osnovama u odgovarujaćim formatima podrške pristupe informacijama. 

Projekat se fokusira na edukaciju preko interneta i uspostavljanje prve on-line platforme koja će biti dostupna na srpskom znakovnom jeziku (SZJ) i koja će uključiti njegovo učenje za sve zainteresovane osobe. Pored srpskog znakovnog jezika, platforma će se sastojati od edukativnih modula koji će se odnositi na ljudska prava i osnaživanje marginalizovanih grupa, kako pripadnika zajednice gluvih tako i svih zainteresovanih osoba za unapređenje i zaštitu ljudskih prava.

On-line platforma je namenjena studentima, predstavnicima lokalnih vlasti, aktivistima u civilnom društvu i svima koji žele unaprediti komunikaciju sa zajednicom gluvih, i dati svoj doprinos u ostvarivanju ljudskih prava. Cilj je da se tokom implemetacije projekta uspostavi tim od 10 trenera iz zajednice gluvih, koji će se obučiti kroz treninge  (ToT) i u budućnosti prenositi znanje iz oblasti ljudskih prava i drugih oblasti od značaja za participaciju gluvih i nagluvih u razvojne društvene procese.

U toku projekta sprovešće se medijska kampanja podizanja svesti građana o značaju srpskog znakovnog jezika za zajednicu gluvih. 

PdfProjekat “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo”